Асканійський дитячий ясла-садок, Асканія-Нова
Херсонська область, Каховський район

Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз роботи закладу дошкільної освіти за 2019-2020 навчальний рік

 Асканійський дитячий ясла – садок загального розвитку у своїй діяльності  керується основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  Положенням про заклад дошкільної освіти, завданнями національної програми «Освіта. Україна XXI століття», Концепцією дошкільного виховання в Україні, іншим чинним законодавством та нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність закладів дошкільної освіти в Україні.

        Один з основних аспектів діяльності закладу - створення у закладі освіти належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.   З даного питання проведена наступна робота:

 • надаються постійні, майже щоденні консультації щодо реалізації права дітей дошкільного віку на освіту;
 • щорічно станом на січень та вересень місяці у закладі узагальнюється інформація про кількість дітей дошкільного віку та форми здобуття ними дошкільної освіти в с.м.т. Асканія–Нова. Уточнюються списки дітей та проводиться аналіз щодо форм здобуття дошкільної освіти;

 

У процесі прийому дітей, комплектування груп дотримуємося принципів: доступності, рівності, демократичності.

        Значна робота по збільшенню охоплення дітей дошкільною освітою у Асканійському дитячому ясла-садочку проведена у даному навчальному році, а саме: залученні діти з с. Камиш та с. Ільїнка, які знаходяться на території ОТГ Асканія - Нова (відділу освіти, культури, спорту і туризму  Асканія -Нова селищної ради), що збільшило % охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою.

        На даний час у закладі функціонує 4 групи.  З них: 1- група дітей раннього віку, 1 - молодшого, 1 – середнього, 1 - група старшого дошкільного віку. ЗДО  працює за 10,5 годинним режимом роботи.

        Одне з основних завдань колективу – забезпечення необхідних умов для функціонування і розвитку закладу дошкільної освіти з метою:

 • надання якісних освітніх і виховних послуг дітям дошкільного віку та їх родинам;
 • надання кваліфікованої допомоги дітям у формуванні вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти у школі.

        З метою реалізації даних завдань постійно здійснюються заходи щодо забезпечення дошкільного закладу кваліфікованими кадрами, підвищення їх кваліфікації шляхом курсової підготовки, підвищення їх кваліфікаційних рівнів шляхом атестації, підвищення їх освітніх рівнів шляхом  навчання у вищих навчальних закладах.

Заклад розрахований на 230 місць.

 

Якісний склад педагогічного колективу

Назва посади

Усього працівників за посадою

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст

Без кваліфікаційної категорії

Мають педагогічне звання

Нагороджені відомчими заохочувальними відзнаками МОН України

Мають нагороди регіонального рівня

Завідувач

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Усього

11

1

1

2

7

0

0

0

0

                     

 

 

Фаховий рівень педагогів

Педагогів всього

11

З них з вищою освітою

4

З середньою спеціальною

7

Не фахова освіта

0

       

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

4

3.

Режим роботи груп

 

10,5 години

1

4.

Кількість вихованців

91

5.

Кількість працівників усього

25

 

Виробничі, навчальні, трудові та соціально-економічні відносини у колективі закладу регулює колективний договір. Проводиться укладення нового колективного договору на основі галузевої угоди та на основі чинного законодавства України. Відповідно до колективного договору створюються умови для соціального захисту працівників:

 • додаткові оплачувані відпустки  працівникам з шкідливими умовами праці;
 • додаткові оплачувані відпустки  працівникам з ненормованим робочим днем;
 • додаткові оплачувані відпустки працівникам, які виховують 2 і більше дітей до 15 років;
 • додаткові оплачувані відпустки працівникам, які виховують дитину без батька;
 • доплата в розмірі   до 12 % тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в несприятливих умовах праці;
 • доплата у розмірі до 10% за прибирання туалетів, санвузлів;
 • працівники мають право на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення за законодавством, яке регламентує дане питання;
 • працівники мають право на оздоровлення в санаторно-курортних закладах;
 • працівники мають право на преміювання до ювілеїв, інші преміювання за наявності коштів;
 • педагогічні працівники мають право на виплату щорічної винагороди відповідно до 57 ст. Закону України «Про освіту»

Організація діяльності закладу вирішується на зборах трудового колективу, раді закладу, зборах батьків, нарадах при завідувачу, засіданнях профкому інших заходах. Питання які розглядаються та контроль за їх виконанням фіксуються у протоколах. Зокрема дієвою формою роботи є виробнича нарада, яка розглядала питання:

 • Підготовка ЗДО до нового навчального року: аналіз актів перевірок.
 • Виконання заходів з підготовки ЗДО до роботи в осінньо-зимовий період.
 • Дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Режим роботи закладу.
 • Затвердження графіку роботи працівників на 2019-2020 н. р.
 • Про проведення тарифікації працівників ЗДО.
 • Організація роботи в ЗДО з охорони праці, пожежної безпеки, охорони життя і здоров’я дітей.
 • Дотримання Санітарного регламенту для ЗДО.
 • Виконання заходів з економії енергоносіїв у закладі.
 • Обговорення графіку відпусток працівників ЗДО.
 • Захворюваність та відвідуваність дітей у 2020 році: порівняльний аналіз.
 • Про хід роботи з атестації педагогічних працівників.
 • Звіт  про виконання комплексного плану роботи з охорони праці.
 • Розподіл бюджету ЗДО на 2020 рік. Дотримання фінансової дисципліни у закладі.

У закладі проводиться систематична робота з охорони праці членів колективу та охорони життя і здоров’я вихованців.

 • здійснює діяльність служба охорони праці;
 • розроблені, затверджені та обліковані інструкції з охорони праці;
 • щороку визначається готовність закладу до нового навчального року, осінньо-зимового періоду;
 • проводиться атестація робочих місць за умовами праці;
 • організовано проходять медичні огляди працівників;
 • ведеться відповідна документація;
 • здійснюється адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці;
 • питання виконання вимог інструкцій заслуховується на виробничих нарадах;
 • розроблений та поетапно виконується комплексний план-заходів з охорони праці;

 

       За наказом відділу освіти, культури, спорту і туризму про атестацію педагогічних працівників, в 2020 році атестовано 2 вихователя:  Бабенко О.В., Волкова Т.С.

         Асканійський дитячий ясла-садок організовує діяльність за пріоритетним фізкультурно-оздоровчим напрямом. Мета - своєчасне збереження та зміцнення здоров’я вихованців, забезпечення фізичного розвитку кожної дитини, оздоровлення дітей.

        У закладі постійно ведеться робота щодо створення умов у навчальних приміщеннях відповідно до санітарно-гігієнічних норм та вимог техніки безпеки, охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу.

        Здійснюється контроль за навантаженням на дітей на заняттях з фізкультури. Ведеться контроль за забезпеченням режиму протягом дня.

        Постійно проводиться активна робота щодо створення умов для активізації рухової активності вихованців у закладі, зокрема це забезпечення фізкультурної матеріальної бази інвентарем та ігровими посібниками, нетрадиційним обладнанням.

        Щоденний і значний об’єм роботи проведений за навчальний рік з медичного обслуговування дітей у закладі медичною сестрою Корольова В.В.   Забезпечувала виконання заходів щодо  профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон та інших заходів.  Контролювала процес проходження медичних оглядів працівниками та дітьми тощо. Виконаний також план роботи з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей, який спрямований на виконання вимог БКДО та програми з розділу «Безпека життєдіяльності дошкільників».

        Результативно проходили щорічні (осінні та весняні) Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності у закладі.       

        Методична робота роз’язувала пріоритетні завдання освітнього процесу в Асканійському ЗДО (ясла-садок) на 2019-2020 навчальний рік:

 1. Створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції перед вступом до школи.
 2. Продовжити реалізацію індивідуального підходу у фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками.
 3.  Продовжити реалізацію напрямку діяльності з національно-патріотичного виховання дошкільників.

 

    З метою підвищення якості та ефективності освітнього процесу, фахової майстерності педагогів організовано проводилася робота методичного об’єднання вихователів з проблеми «Організація освітнього процесу в ЗДО відповідно до вимог БКДО та програми» під керівництвом завідувача  Бажана С.Є.

 Дошкільний навчальний заклад забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти. За результатами тематичного контролю, щодо вивчення питання забезпечення якості дошкільної освіти старших дошкільників. 

  Створення умов для повноцінного, своєчасного й різнобічного розвитку дитини, виховання ініціативної, творчої особистості – одне з важливих завдань нашого дошкільного закладу. Саме тому наш колектив значну увагу надає модернізації освітнього процесу, вдосконаленню розвивального предметно – ігрового середовища.

        Постійно проводиться зміцнення матеріально-технічної бази освітнього закладу шляхом: оснащення технологічним обладнанням, переоснащення у приміщеннях, забезпечення меблями тощо.

        У процесі роботи під час навчального року 2019-2020 силами працівників закладу, відділу освіти, культури, спорту і туризму, селищної ради, спонсорів та за підтримки батьків проведені роботи:

           -  ремонт системи водопостачання;

           -  ремонт системи опалення(бібліотека), ремонт твердопаливного котла;

           - косметичний ремонт хореографічної студії;

          -  огорожа перед центральним входом;

          -  озеленення території (квітами, кущами, саджанцями);

          - поповнення груп ігровим обладнанням;

          - закуплено меблі в кабінет англійської мови,

          - закуплено засоби індивідуального захисту(маски, рукавички, засоби дезинфекції).

 

        Велике значення у закладі надається естетичному оформленню всього приміщення.  У нашому садку працює творча майстерня педагогів,  яка щороку оновлює приміщення садочка.    

                Проблемними у закладі залишаються питання:

 • впровадження енергозберігаючих технологій: капітальний ремонт  (утеплення фасаду приміщення);
 • потребують ремонту асфальтовані доріжки на території закладу;
 • потребують ремонту тіньові навіси на ігрових майданчиках;
 • потребує покращення навчально-методичне забезпечення;
 • роботу з батьками необхідно зорієнтувати на особистість дитини, використовуючи інтерактивні форми та методи роботи;
 • активніше освоювати та впроваджувати у освітній процес сучасні комп’ютерні технології;
 • активніше брати участь у фахових конкурсах педагогам, які планують підвищувати кваліфікаційні категорії;
 • поповнювати дитячі майданчики ігровим обладнанням та облаштовувати на майданчиках і квітниках композиції з героями казок, мультфільмів тощо;
 • необхідний ремонт пральні, комори на харчоблоці;
 • підвищувати якість дошкільної освіти.

 

 

Форми організації роботи з дітьми, що використовуються у ЗДО, – колективна, індивідуальна. Типи занять – фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні. Орієнтовний розподіл занять на тиждень було здійснено на підставі програми  « Дитина».

Так навчальний процес проходив у нетрадиційній формі, використовуючи різні методи та прийоми. Велася цілеспрямована робота з розвитку рухових якостей дітей, їх гарту, загальної витривалості, зміцненню здоров’я. Вся ця робота проводилась в комплексі: це і фізкультурні заняття, ранкова гімнастика, рухливі ігри, екскурсії в природу, самостійна рухова активність дітей.

Вихователь продовжував роботу по створенню відповідного розвивального середовища в дитячому садку, подбав про те, щоб воно було доцільним, зручним та інформативним, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників до пізнання світу, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихованцями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.

У дитсадку в інформаційному куточку протягом року систематично розміщувалися екран здоров’я дітей, санбюлетні, поради «Лікаря Айболита». Було виготовлено нові папки-пересувки, розроблено пам’ятки для батьків по організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками.

Організовуючи життєдіяльність дошкільників, у ЗДО  надається перевага основним видам дитячої діяльності, стимулюють розвиток їх самосвідомості та самостійності. У різних видах діяльності вихователь залучає дітей до розв’язання реальних життєвих проблем, допомагає кожному вихованцю:

 • оволодіти практичними і життєво необхідними вміннями;
 • доводити до кінця розпочату справу, знаходити різні способи досягнення мети;
 • навчитись орієнтуватися в нових умовах життя;
 • посісти гідне місце в колі однолітків;
 • відчувати межу допустимої поведінки;
 • мати реалістичну самооцінку;
 • не боятися робити помилки;
 • саморозвиватися, самовиховуватися, самовдосконалюватися.

Використовуючи прості групові правила поведінки в групі, вихователь працює над розвитком самоконтролю у дітей. На заняттях, у повсякденній діяльності діти ознайомлюються з різними формами поведінки людей в певних ситуаціях, вчаться оцінювати власну поведінку, працюють над формуванням комунікативних навичок. Вихователь залучає дошкільників до спільного обговорення та аналізу конфліктних життєвих ситуацій, поведінки людей, причин замкненості та скутості на матеріалі літературних творів, знайомих дітям мультиків та кінофільмів, навколишнього життя, моделює емоційно збагачені виховні ситуації, проводить тренінги для зняття напруження та негативних емоцій, на заняттях діти вчаться придумувати якомога більше варіантів розв’язання проблеми, завбачати наслідки того чи іншого вчинку, розуміти причинно-наслідкові зв’язки тощо.

У ЗДО  регулярно проводяться індивідуальні та групові консультації, бесіди, анкетування членів родин, надаються широкі повноваження батьківському комітету.

Протягом року продовжувалася робота по накопиченню інформаційно науково-методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання впровадження Програми « Дитина» розробці тематичних циклів та їх наочно-дидактичному забезпеченню. Методичний куточок у ЗДО поповнено навчально-методичною літературою, де висвітлюються питання науково-теоретичних засад Програми та шляхів її впровадження, організації роботи з дошкільниками за всіма лініями розвитку, використання інноваційних технологій в роботі з дітьми, створення розвивального середовища, продовжено роботу по добору нового програмно-репертуарного матеріалу з художньої літератури, образотворчого мистецтва.

У цьому році до школи йдуть 30 чоловік. Результати діагностичних завдань для визначення ступеня готовності дитини до школи, проведені вихователем Бажан І.В. та Ярцевою О.В. показали, що в групі високий рівень готовності до навчання в школі мають 20 дітей, середній рівень – 10 дошкільників.

Слід відмітити, що більшість випускників виявляють вправність, витривалість, енергійність у повсякденній діяльності, беруть активну участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях, володіють необхідними навичками особистої гігієни, орієнтуються в ознаках здоров’я та хвороби, розуміють правила безпечної поведінки, дотримуються їх у реальному житті. Вихованці старшої вікової групи добре орієнтуються в основних емоціях, вміють регулювати свої почуття, розуміють свій емоційний стан та стан людей, що навколо, адекватно реагують на різні життєві події та ситуації. Слід визнати, що майже всі діти мають досить високий рівень розумового розвитку, у вихованців добре сформовані навчальні вміння та навички: вміють слухати пояснення педагога щодо змісту навчальних завдань, їх виконувати, доводити розпочате діло до кінця, звертатися по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності, зрозуміло й послідовно висловлювати свої думки, адекватно реагувати на педагогічну оцінку дорослих. Вихованці вміють спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати та відтворювати навчальний матеріал. Діти володіють необхідними вміннями та навичками, які допоможуть вивчати передбачені шкільною програмою предмети, спілкуватися з однолітками, узгоджувати свої дії з діями інших дітей, співпрацювати один з одним в різних видах діяльності.

Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. У процесі спілкування з батьками вихователь намагався створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців постійно запрошували брати участь у батьківських зборах. Із батьками проводились індивідуальні бесіди, консультації, анкетування, Дні відкритих дверей, пропонували їхній увазі виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці і проведенні свят, конкурсів, екскурсій.

У батьківському куточку вихователь систематично розміщував інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання дітей 5-6 річного віку; показники сформованості базових якостей особистості; ознайомлення з ефективними методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності; розкриття важливості ролі матері й батька у вихованні хлопчика і дівчинки тощо. Батьки постійно залучались до активної участі у житті групи дитячого садка.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу працює над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. У травні місяці був проведений тематичний тиждень з БЖД, місячник пожежної безпеки. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації освітньо-виховного процесу протягом року не виявлено.

Протягом року були виконані такі фінансово-господарські роботи:

 • придбано нові іграшки;
 • придбано нову методичну літературу;
 • будівельні матеріали(дошки, цемент, шурупи і т.д.);
 • матеріали для підводу опалення в бібліотеку;
 • фарба для ремонту;
 • миючи та дезінфікуючі засоби;
 • крани
 • витяжка

Підводячи підсумки, можна сказати, що організація освітньої роботи з дітьми в 2019-2020 н. р. була проведена на достатньому рівні. Але є ряд і недоліків. Не зважаючи на те, що було поповнено кількість іграшок, розвивальних ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури для реалізації основних завдань
програми - їх кількість недостатня. Слід продовжувати роботу у цьому напрямку. Також слід продовжувати роботу над наочно-дидактичним забезпеченням тематичних циклів, збільшувати кількість демонстраційних та роздаткових матеріалів, продовжувати працювати над створенням розвивального середовища.

Потрібно підвищувати професійний рівень педагогічних працівників, продовжувати працювати над удосконаленням їх педагогічної майстерності.

Ураховуючи сучасні вимоги, потрібно продовжувати приділяти належу увагу питанню соціалізації дошкільників, реалізовувати заплановані заходи по фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками, не припиняти пошук нових ефективних форм та методів роботи з вихованцями.

 

     Аналіз стану здоров’я дітей за 2020 рік.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

У 2019-2020 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу залишилося на рівні 2018-2019 навчального року.

Кращий показник відвідування дітей відмічався у групах:

 1. «Казка» (Ярцева О.В., Бажан І.В.)
 2. «Бджілка»(Магда Д.В, Кобзєва Т.М.)

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим санітарно-гігієнічним нормам.

Вартість харчування становить 30 грн 30 коп. на одну дитину. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

Великого значення приділено загартуванню дітей  в умовах дошкільного закладу та сім'ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена  увага на проведення оздоровчих заходів ( загартування повітрям і водою, часнику, цибулі.) попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях

Внесена пропозиція на 2020-2021 навчальний рік: приділити увагу профілактиці захворювань на коронавірус.

Логін: *

Пароль: *